Γιατί πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση μπαταριών ..

1) Τί είναι η εναλλακτική διαχείριση μπαταριών;
Εναλλακτική διαχείριση μπαταριών αποτελούν οι εργασίες συλλογής, παραλαβής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, ανακύκλωσης και ανάκτησης ενέργειας των μπαταριών.

2) Τί είναι η ανακύκλωση μπαταριών;
Ανακύκλωση μπαταριών είναι η διαδικασία ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών που αποτελούν τις μπαταρίες, δηλαδή η απόσπαση των μετάλλων της μπαταρίας και η επαναφορά τους στον φυσικό και οικονομικό κύκλο, με την επαναχρησιμοποίηση τους για την κατασκευή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων. Τελικός σκοπός της ανακύκλωσης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και η μείωση του όγκου απορριμμάτων.

3) Γιατί να κάνω ανακύκλωση; Ποιό είναι το δικό μου προσωπικό όφελος;
Τα οφέλη από την ανακύκλωση μπαταριών είναι κοινά για όλους. Δημιουργούμε ένα καλύτερο περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Σε όλες τις χώρες τις Ευρώπης, η ανακύκλωση μπαταριών γίνεται για:

  •   Την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών
  •   Την μείωση του όγκου των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στα ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων)
  •   Την εξοικονόμηση πρώτων υλών
  •   Την εξοικονόμηση ενέργειας
  •   Την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
  •   Την συνεισφορά στον πολιτισμό, εφόσον η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί δείκτη πολιτισμού.

4) Πώς μπορώ εγώ να συνεισφέρω στην προστασία του περιβάλλοντος από τις βλαβερές ουσίες των μπαταριών;
Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μπαταριών, από όπου οι μπαταρίες συλλέγονται για να ανακυκλωθούν. Έτσι προστατεύετε το νερό και το έδαφος από επικίνδυνες για την δημόσια υγεία ουσίες.

5) Πού ανακυκλώνονται οι μπαταρίες που έχουν συλλεχθεί;
Προς το παρόν δεν υπάρχει εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν λίγα εργοστάσια ανακύκλωσης που δέχονται μπαταρίες και όπως και τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι και η Ελλάδα στέλνει σε αυτά τις μπαταρίες για να ανακυκλωθούν.

6) Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι για την εναλλακτική διαχείριση των μπαταριών;
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία που ψηφίσθηκε πρόσφατα καθορίζονται για όλα τα κράτη μέλη οι παρακάτω στόχοι συλλογής φορητών μπαταριών:
Θα πρέπει να συλλέγεται το 25% κατά βάρος των φορητών μπαταριών που διακινούνται στη χώρα μέχρι την 26/9/2012
Θα πρέπει να συλλέγεται το 45% κατά βάρος των φορητών μπαταριών που διακινούνται στη χώρα μέχρι την 26/9/2016