Ποια σημεία πρέπει να Διορθωθούν στους Όρους των Νέων Συμβάσεων;

Οι όροι των νέων Συμβάσεων που προτείνονται από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες προς υπογραφή, απασχόλησαν τα προεδρεία των Σωματείων της ΕΑΔΕ επί μακρόν. Μετά από μελέτη, διάλογο και συνεργασία, τα σημεία που ιδιαιτέρως επισημάναμε στα Μέλη μας, έχουν επαναδιατυπωθεί ή απαλειφθεί στις περισσότερες των Συμβάσεων.

Ήδη, ως ΕΑΔΕ, ολοκληρώνουμε εντός των ημερών τις επαφές μας με τις Εταιρείες, και θα μπορούμε να ανακοινώσουμε σύντομα τα αποτελέσματά μας. Οι συζητήσεις και η συνεργασία επ΄ αυτών διεξήχθησαν σε κλίμα σύμπνοιας και κατανόησης και η επαναδιατύπωση των όρων θα αφορά όλους.

Όπως αναλύσαμε και στην Ημερίδα της 10/11/14 στη Θεσσαλονίκη, τα επίμαχα σημεία τα οποία είναι απαραίτητο να διορθωθούν και να επαναδιατυπωθούν ώστε να είναι σύμφωνα και με το γράμμα αλλά και το πνεύμα του νόμου είναι:

  • Ο Κανονισμός Πωλήσεων: Ο Κανονισμός Πωλήσεων αποτελεί σύμφωνα με τις Πράξεις 30 & 31 της ΤτΕ αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. Επομένως πρέπει να προσαρτάται σε αυτήν και για την τροποποίησή του να υπάρχει συμφωνία και των δύο μερών. Τυχόν μονομερής τροποποίησή του, υπό τη μορφή εγκυκλίων ή αναρτήσεων σε ιστοσελίδες συνιστά μονομερή τροποποίηση των όρων της Σύμβασης.
  • Λόγοι καταγγελίας Σύμβασης: Η καταγγελία της Σύμβασης, ως γνωστόν, μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και από οποιοδήποτε από τα δύο μέρη.

Εφόσον όμως γίνεται από την πλευρά της Εταιρείας και δεν οφείλεται σε «σπουδαίο λόγο», η Εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει προμήθειες επί τριετία στο Διαμεσολαβητή για την παραγωγή του που θα παραμένει στην Εταιρεία.

Είναι προφανώς παράλογο και παράνομο, όλοι οι όροι της Σύμβασης να χαρακτηρίζονται ουσιώδεις, και η παράβαση οποιουδήποτε όρου να θεωρείται «σπουδαίος λόγος» καταγγελίας.
Γίνεται αντιληπτό ότι αν παραμείνει αυτή η διάταξη, καμία Εταιρεία και σε καμία περίπτωση δεν θα οφείλει ποτέ προμήθειες!

  • Διαχωρισμός προμήθειας: Γίνεται διαχωρισμός της προμήθειας του 1ου έτους και αυτή ορίζεται ως «προμήθεια», ενώ όλων των άλλων ετών ορίζεται ως «αμοιβή για την παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών».

Νομικά δεν υπάρχει διαχωρισμός της προμήθειας σε προμήθεια πρόσκτησης και προμήθεια εξυπηρέτησης.
Άλλωστε ποιος θα κρίνει το ικανοποιητικό της εξυπηρέτησης;

  • Απαγόρευση δημοσίευσης: Απαγορεύεται στον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή η δημοσίευση, ανάρτηση ή παρουσίαση του αντικειμένου της εργασίας του, χωρίς προηγούμενη άδεια της Εταιρείας ή των Εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται.

Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει εσφαλμένη διατύπωση και ότι θα ήθελαν να έχει γραφεί ό,τι αφορά δημοσιεύματα ή αρθρογραφία που αφορούν την Εταιρεία και όχι το επάγγελμά του.

  • Απαγόρευση παρέμβασης: Σύμφωνα με τις Πράξεις 30 & 31, στο άρθρο 14, η Εποπτική Αρχή απαγορεύει την παρέμβαση στη σχέση Διαμεσολαβητή – Πελάτη.

Κατά συνέπεια οποιαδήποτε απόπειρα παράκαμψης και απευθείας διαχείρισης του Πελάτη από την Εταιρεία είναι παράνομη.
Αναφέρθηκαν τα σημεία που αποτέλεσαν αντικείμενο της παρέμβασής μας, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και σαφήνεια προς όφελος όλων.

By : insurancedaily.gr